Jaarlijks worden in Italië naar schatting 200.000 mensen getroffen door beroertes[2]; als we hier de gevallen van verworven hersenletsel van verschillende aard (bijvoorbeeld hoofdletsel) aan toevoegen, kan het belang van dit fenomeen gemakkelijk worden begrepen, vooral gezien de hoge frequentie van cognitieve stoornissen die daaruit voortvloeien.

Onder deze tekortkomingen zijn die waar het om gaat heel gewoon 'Saandacht en uitvoerende functies, wat kan leiden tot handicaps. Bijgevolg is er een groot aantal onderzoeken dat de laatste tijd de mogelijkheid heeft onderzocht om een ​​geautomatiseerde revalidatie van deze cognitieve componenten uit te voeren; veel van deze onderzoeken waren gericht op het gebruik van geautomatiseerde programma's voor revalidatiedoeleinden.

Het evalueren van de effectiviteit van revalidatiesoftware is van groot belang, aangezien er mogelijk richtlijnen voor geautomatiseerde methoden kunnen worden opgesteld om het herstel van cognitieve functies na verworven hersenletsel te vergemakkelijken, met als ongetwijfeld voordeel kosten te verlagen toegankelijkheid van deze diensten voor veel patiënten.


 

Daartoe is in 2015 een interessante systematische review van de wetenschappelijke literatuur uitgevoerd[1] proberen de balans op te maken. De auteurs selecteerden in totaal 28 zoekopdrachten waarin één werd uitgevoerd geautomatiseerde revalidatie specifiek voor aandachts- en uitvoerende functies in situaties van hersenletsel (18 jaar en ouder) en gebruik computerprogramma's.

De onderzoeken zijn uitgevoerd bij proefpersonen met hoofdletsel of polsslag, zowel in de acute als in de chronische fase en, hoewel met veel methodologische beperkingen, lijken de beschikbare resultaten zeer bemoedigend:

  • Wat betreft hoofdletsel zijn 8 van de 11 onderzoeken aan het licht gekomen positieve effecten van cognitieve training op aandacht, geheugen en uitvoerende functies (de resterende 3 zoekopdrachten leverden minder duidelijke maar altijd gunstige resultaten op)
  • Met betrekking tot een beroerte hebben alle 5 de onderzoeken het gegeven gunstige resultaten op dezelfde cognitieve functies.
  • Van de onderzoeken waarin groepen patiënten met hersenletsel van verschillende etiologie werden overwogen, belichtten 10 van de 12 verbeteringen in aandacht, geheugen en uitvoerende functies (ook in dit geval gaven de 2 resterende onderzoeken minder duidelijke maar altijd gunstige resultaten).

In elkaar gezet, deze resultaten lijken veelbelovend maar als de auteurs van het reviewrapport is het essentieel om rekening te houden met verschillende beperkingen: de meeste van deze onderzoeken zijn uitgevoerd op kleine steekproeven; veel van hen specificeerden de ernst van de laesie (en de daaruit voortvloeiende cognitieve stoornissen) niet, waardoor de toepasbaarheid en repliceerbaarheid van de resultaten werden verminderd; sommigen gebruikten geen controlegroepen en als ze dat wel deden, waren deze controlegroepen zelden bezig met activiteiten die vergelijkbaar waren met die van de experimentele groep; de resultaten van cognitieve training werden nauwelijks geëvalueerd na een adequate follow-up.

Ondanks de zojuist genoemde beperkingen, concluderen de auteurs dat geautomatiseerde revalidatie-interventies van cognitieve functies hebben gunstige effecten op aandacht en uitvoerende functies na verworven hersenletsel.

Tot op heden zijn er echter nog geen gestandaardiseerde richtlijnen en protocollen. Hiervoor zijn tal van RCT's en vervolgonderzoeken op lange termijn nodig; eenmaal geïmplementeerd, zal dit type behandeling, zoals reeds vermeld, de toegang tot neuropsychologische revalidatie van veel patiënten vergroten.

Begin met typen en druk op Enter om te zoeken